GDPR

Zásady zpracování osobních údajů společnosti TG PNEU s.r.o. (GDPR)

Sídlo firmy: Plk. Prchaly 262, 708 00 Ostrava – Pustkovec
IČO/DIČ: 62255959 / CZ62255959
Telefon: 596 627 304 / 777 782 710
Email: tgpneu@tgpneu.cz

1. Úvod

Tento dokument je věnován tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jen „GDPR“) (General Data Protection Regulation).

Obecné obchodní zásady společnosti TG PNEU s.r.o. se sídlem Plk. Prchaly 262, 708 00 Ostrava – Pustkovec, IČO: 62255959, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka 1147 (dále jen „Společnost“), vyjadřují náš závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla uvádějí, jak bude tento závazek implementován a jaké je postavení Společnosti v roli správce osobních údajů.

Společnost je vázaná místní legislativou. V oblasti ochrany osobních údajů je na území České republiky dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Společnost může tato pravidla doplnit prostřednictvím dílčích zásad a upozornění, která jsou v souladu s GDPR a pravidly o ochraně osobních údajů.

2. Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou Společnost.

Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s GDPR.

Zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly Společnosti. Společnost organizuje a poskytuje zaměstnancům školení o pravidlech a dalších závazcích týkajících se bezpečnosti a ochrany dat. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých pracovištích.

Webové stránky Společnosti mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů nevztahují.

3. Kategorie a rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naši činnost v souladu s příslušnými právními normami.

3.1 Kategorie osobních údajů

V rámci naší činnosti shromažďujeme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby.

O našich zákaznících a dodavatelích shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje v souladu s nařízením GDPR:
• jméno a příjmení,
• název společnosti,
• sídlo společnosti,
• fakturační a korespondenční adresa,
• telefon,
• e-mail,
• IČO (identifikační číslo osoby),
• DIČ (daňové identifikační číslo),
• číslo bankovního účtu,
• záznamy emailové komunikace, zejména objednávky, reklamace, upomínky o neuhrazených fakturách a osobní komunikace, která je potřebná pro naši činnost v souladu s příslušnými právními normami.

O našich zaměstnancích (a v níže uvedeném rozsahu i o jejich rodinných příslušnících) shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje v souladu GDPR:

• titul,
• jméno,
• příjmení,
• adresa,
• rodné číslo,
• číslo občanského průkazu nebo číslo a typ jiného dokladu totožnosti,
• rodné příjmení,
• dřívější příjmení,
• místo narození,
• státní občanství,
• rodinný stav,
• kód zdravotní pojišťovny,
• bankovní spojení,
• doklad o lékařské prohlídce,
• výpis z evidence na Úřadu práce,
• zápočtový list,
• smlouvy a dodatky (např. penzijní připojištění, životním pojištění),
• podklady pro zúčtování daně (např.: ZTP, darování krve, půjčka, exekuce, osobní údaje rodinných příslušníků a vyživovaných osob – jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, rodný list dětí).
O uchazečích o zaměstnání shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje v souladu GDPR:

• údaje obsažené v životopisu (titul, jméno, příjmení atd.).

3.2 Doba zpracování

S Vašimi osobními údaji pracujeme:
• po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu (tj. minimálně dobu trvání dle zákonných
nařízení či ukončení vztahu jinou formou),
• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny nebo anonymizovány.

4. Práva subjektů údajů

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:
• jste náš zaměstnanec – stávající, bývalý zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, osoba blízká, nebo rodinný příslušník zaměstnance,
• jste náš dodavatel,
• jste náš zákazník,

Pokud jste jiná fyzická osoba, než je výše uvedeno, jejíž údaje byly získány při naší činnosti, nejsou tyto údaje dále zpracovávány a nejsme schopni podle těchto osobních údajů určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby. Tyto údaje slouží pouze pro informativní účely naší společnosti a nejsou dále předávány jiným zpracovatelům či třetím stranám.

Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

4.1 Uplatnění práv subjektů údajů

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na elektronické adrese tgpneu@tgpneu.cz.

4.1.1 Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:
• totožnost a kontaktní údaje Společnosti,
• účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování,
• dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy,
• zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem,
V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná, a zdroj, ze kterého byly data přijata.

4.1.2 Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovány,
• odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a zaslání sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

4.1.3 Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to v případě:
• zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování):
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
• zpracování pro statistické účely:
V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

5. Kontaktní údaje Společnosti

Správcem osobních údajů je Společnost: TG PNEU s.r.o., telefon: +420 596 627 304 email: tgpneu@tgpneu.cz, IČO: 62255959, DIČ: CZ62255959, Spisová značka oddíl A XVIII, vložka 1147 vedená u Krajského soudu v Ostravě, ID datové schránky 7mh65dn.

V případě, že si přejete zaslat stížnost s ohledem na Vaše práva, zašlete ji prosím na email tgpneu@tgpneu.cz

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:
• přepravním společnostem, které zajišťují plnění účelu
• zákonem daným subjektům, např. soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům,
• dalším subjektům pro ochranu práv (např. soudům, smluvním lékařům, vyšetřovatelům, soudním komisařům apod.),
• zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů.

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění účelu.

Společnost spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv Subjektů údajů. S těmito zpracovateli má Společnost uzavřenou vždy příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

7. Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi osobními údaji:

Příjemci:
• orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností),
• auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností,
• poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií,
• poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.),
• obchodní zprostředkovatelé oprávnění zprostředkovávat produkty Společnosti,
• smluvní přepravní společnosti zajišťující plnění účelu.

8. Sledování a dodržování právních norem

V naší Společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.

V Ostravě dne 25.5.2018

Za společnost TG PNEU s.r.o. vedení společnosti

To top